ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 91 Broj 10 ÆUPANIJSKI GLASNIK Članak 5. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. g. ("Županijski glasnik", broj 12/21) u članku 2. u točci 9. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija mijenja se i glasi: Deratizacija i dezinsekcija (R744) iznosi 60.200,00 kn. Članak 6. Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 363-05/21-01/1 URBROJ: 2103-17-02-22-3 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. R.br. Opis Plan Povećanje/ Novi plan Izvor 2022. g. smanjenje 2022. g. 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 852.000,00 -99.605,00 652.395,00 Komunalna naknada, šumski doprinos, Namjenske donacije 2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 290.000,00 20.000,00 310.000,00 Komunalna naknada 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJE I PREDMETA Komunalna JAVNE NAMJENE 570.000,00 -234.000,00 336.000,00 naknada, Opći prihodi i primici, Šumski doprinos 4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 238.689,52 101.311,98 340.001,50 Šumski doprinos, Pomoći, Komunalna naknada 5. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 56.000,00 4.200,00 60.200,00 Opći prihodi UKUPNO 2.006.689,52 -208.093,02 1.698.596,50 86. Na temelju članka 69. Zakona o šumama ("Narodne novine", broj 68/18, 98/19, 32/20, 145/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na 19. sjednici, održanoj dana 03.11.2022. godine, donijelo je I. IZMJENE PROGRAMA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu Članak 1. U Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. g. ("Županijski glasnik", broj 12/21) članak 3. mijenja se i glasi: U proračunu Općine Sirač za 2022. godinu predviđaju se sredstva šumskog doprinosa (-29) u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=