ŽUPANIJSKI GLASNIK 10 - 2022

Stranica 92 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 10 Opis POZ AKTIVNOST Plan 2022. Povećanje/ Novi plan smanjenje 2022. Izgradnja javne rasvjete 183 K100055 50.000,00 0,00 50.000,00 Izgradnja kanalizacije 200 K100053 80.000,00 -80.000,00 0,00 Odvojak u Kipu (prema Tutiću) 753 K100126 80.000,00 0,00 80.000,00 Održavanje nerazvrstanih cesta 760 A100128 700.000,00 -100.000,00 600.000,00 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 838,764 A100132 362.000,00 -249.000,00 113.000,00 Održavanje javne rasvjete 767 A100135 35.000,00 1.000,00 36.000,00 Nabava kamenog materijala 775 A100141 50.000,00 0,00 50.000,00 Održavanje javnih zelenih površina 779 A100131 3.000,00 0,00 3.000,00 Groblje Šibovac 791 K100148 10.000,00 0,00 10.000,00 Sanacija nogostupa u Kipu 815 A100120 420.000,00 0,00 420.000,00 Izgradnja civilne streljane 822 K100154 10.000,00 0,00 10.000,00 Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića 823 K100155 100.000,00 0,00 100.000,00 Rekonstrukcija i sanacija ceste PakraniBijela- Borki 586 K100106 0,00 5.000,00 5.000,00 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip 721 K100119 0,00 180.000,00 180.000,00 Ulaganje na tuđu imovinu 746 K100077 0,00 50.000,00 50.000,00 Groblje Miljanovac 790 K100147 0,00 10.000,00 10.000,00 Groblje Kip 792 K100149 0,00 10.000,00 10.000,00 Opremanje groblja 799 K100057 0,00 10.000,00 10.000,00 Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju 839 K100162 0,00 21.700,00 21.700,00 Stajalište za autobuse 842 A100163 0,00 41.300,00 41.300,00 UKUPNO 1.900.000,00 -100.000,00 1.800.000,00 Članak 5. Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u "Županijskom glasniku" i internet stranici Općine Sirač. KLASA: 321-01/21-01/3 URBROJ: 2103-17-02-22-2 Sirač, 03.11.2022. Predsjednik Općinskog vijeća: Branimir Miler, oec., v. r. 87. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik", broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici održanoj 03. studenog 2022. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvješća o korisnicima stipendije 2017./18. godine Članak 1. Općinsko vijeće Općine Sirač upoznato je da je akademske godine 2017./2018. sklopljeno pet (5) ugovora o stipendiranju: 1. Tea Topalović, Sirač, Požeška 4, za hotelijersko turističkog tehničara 3. razred, Ekonomska i turistička škola Daruvar 2. Ines Imširović, Sirač Matije Gupca 1, za tehničara za računalstvo, 1. razred, Tehnička škola Daruvar 3. Alen Kreuzer, Sirač, Tomislavova 73, za tehničara za računalstvo, 2. razred, Tehnička škola Daruvar 4. Martina Vondra, Sirač, Tomislavova 60, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 5. Ivona Žuger, Sirač, Stjepana Radića 64, za studij Poslovna ekonomija, smjer Financije i računovodstvo, 1. godina, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=